CÁC NGUYÊN TẮC Y ĐỨC

Tất cả hội viên Hội Vật lý Trị Liệu Việt Nam phải tuân thủ các Nguyên Tắc Y Đức như sau :

• Tôn trọng quyền, phẩm giá cá nhân, sự riêng tư và tự chủ của tất cả cá nhân .

• Tuân thủ các luật và quy định việc hành nghề Vật Lý Trị Liệu ở đất nước mà họ hành nghề, các chính sách của hội nghề nghiệp và cơ quan lãnh đạo .

• Nhận trách nhiệm thực thi các phán quyết nghề nghiệp vững chắc .

• Cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp trung thực, đủ trình độ và có trách nhiệm .

• Cung cấp các dịch vụ công bằng, hợp tình hợp lý, bao trùm và chất lượng .

• Tính phí và nhận được thù lao ở mức công bằng và xứng đáng với dịch vụ .

• Cung cấp thông tin phù hợp và chính xác cho bệnh nhân/khách thể, các cơ quan và cộng đồng về Vật Lý Trị Liệu .

• Đóng góp vào việc lên kế hoạch và phát triển các dịch vụ, chú trọng vào nhu cầu sức khỏe của cộng đồng .

Tham khảo file đính kèm

Nguồn: https://world.physio/policy/policy-statement-ethical-principles.

Related posts

Leave a Comment