LIÊN ĐOÀN VẬT LÝ TRỊ LIỆU THẾ GIỚI : ” THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU “

30 tháng 6 năm 2021

Các tổ chức thành viên Vật lý trị liệu Thế giới ở ba khu vực bầu ra thành viên hội đồng quản trị mới Đại diện của các tổ chức thành viên Vật lý trị liệu Thế giới ở khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ Caribe và Nam Mỹ đã bầu ra thành viên hội đồng quản trị mới.

Khu vực Châu Âu : Trong số 44 tổ chức thành viên ở khu vực Châu Âu, 41 tổ chức đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Các phiếu bầu được thực hiện như sau: Maria Fernandez Munoz, thành viên của Hiệp hội vật lý trị liệu Tây Ban Nha 3 John Xerri de Caro, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Malta 25 Pascale Mathieu, thành viên Hội đồng Vật lý trị liệu Quốc gia Pháp 8 Bỏ phiếu 1 Không bỏ phiếu 4 TỔNG SỐ 41 Khu vực Caribe Bắc Mỹ .

Trong số 15 tổ chức thành viên ở khu vực Bắc Mỹ Ca-ri-bê, 14 tổ chức đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Các phiếu bầu được thực hiện như sau: Stacy de Gale, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu của Trinidad và Tobago 10 Janet Bezner, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Hoa Kỳ 2 Alice Aiken, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Canada 2 Bỏ qua 0 Không bỏ phiếu 0 TỔNG 14 Khu vực Nam Mỹ Trong số 11 tổ chức thành viên ở khu vực Nam Mỹ, 10 tổ chức đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Cả 10 đã bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm Karim Martina Alvis Gómez, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Colombia , làm thành viên hội đồng quản trị khu vực từ khu vực Nam Mỹ.

Kết quả bầu cử Những người sau đây đã được bầu để phục vụ trong hội đồng quản trị: Khu vực Châu Âu John Xerri de Caro, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Malta Khu vực Caribe Bắc Mỹ Stacy de Gale, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Trinidad và Tobago Khu vực Nam Mỹ Karim Martina Alvis Gómez, thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu Colombia Các thành viên hội đồng quản trị mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 và mỗi người sẽ có nhiệm kỳ 4 năm từ 2021-2025.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Freya Rodger, Communications@world.physio

Related posts

Leave a Comment