CÁC NGUYÊN TẮC Y ĐỨC

Tất cả hội viên Hội Vật lý Trị Liệu Việt Nam phải tuân thủ các Nguyên Tắc Y Đức như sau : • Tôn trọng quyền, phẩm giá cá nhân, sự riêng tư và tự chủ của tất cả cá nhân . • Tuân thủ các luật và quy định việc hành nghề Vật Lý Trị Liệu ở đất nước mà họ hành nghề, các chính sách của hội nghề nghiệp và cơ quan lãnh đạo . • Nhận trách nhiệm thực thi các phán quyết nghề nghiệp vững chắc…