ETHICAL PRINCIPLES

All members of the Viet Nam Physical Therappy must abide by the ethical principles as below : Respect the rights, personal dignity, privacy and autonomy of all individuals. Comply with the laws and regulations governing the practice of physical therapy in the country in which they practise and the policies of their professional associations and regulatory bodies. Accept responsibility for the exercise of sound professional judgement. Provide honest, competent and accountable professional services. Provide fair, equitable, inclusive and quality services. Charge and receive a just and fair level of remuneration…

CÁC NGUYÊN TẮC Y ĐỨC

Tất cả hội viên Hội Vật lý Trị Liệu Việt Nam phải tuân thủ các Nguyên Tắc Y Đức như sau : • Tôn trọng quyền, phẩm giá cá nhân, sự riêng tư và tự chủ của tất cả cá nhân . • Tuân thủ các luật và quy định việc hành nghề Vật Lý Trị Liệu ở đất nước mà họ hành nghề, các chính sách của hội nghề nghiệp và cơ quan lãnh đạo . • Nhận trách nhiệm thực thi các phán quyết nghề nghiệp vững chắc…